Skrevet af N.M. Schaiffel-Nielsen

Randbøldal Selvbetjeningsvaskeri, Bindeballevej 16, Randbøldal
matr.nr. 8æ Daldover

Andelsvaskeriet, der officielt hed ”Randbøldal Selvbetjeningsvaskeri” blev opført i 1954, med blandt andet murermester Christian Nissen som initiativtager.
Bygningen så i 1954 anderledes ud, nemlig kun i godt halv størrelse af, hvad den er i dag, men med sadeltag og tækket med cementtagsten. Bygningen fungerede som andelsvaskeri indtil 1970.
I 1969 kom den første ombygning fortæller dengang murer Poul Erik Nielsen. Døren ud mod Bindeballevej blev muret til. I stedet blev der sat en dør i til rummet, hvor den første gasdrevne vaskemaskine stod. Den blev nu skiftet med to vaskemaskiner, som blev drevet af elektricitet. Disse maskiner kunne også lejes hjem til privaten. De kunne flyttes på en trækvogn med to gummihjul. Den ordning holdt kun et par år.
I 1971 købte landpost Vagn Bjerring købte huset af Randbøldal Selvbetjeningsvaskeris bestyrelse som bestod af murermester, Christian Nissen, Peter Pedersen og skovfoged Harald Olsen.
Bjerring lod huset bygge om, så han kunne anvende det som garage. Murermester Henning Højrup, Randbøldal, gjorde huset ca. to meter bredere, og også højden blev forøget. Huset havde fra begyndelsen sadeltag, men var tækket med cementtagsten. Ved ombygningen blev taget tækket med eternitplader. Muren ind mod grunden blev erstattet med tre garageporte af metal.             

                                                                                                                                                       


Andelsvaskeriet fotograferet19. oktober 1998. Fotoet er taget fra sydøst. Det er de originale vinduer der sidder i gavlen. Det er tydeligt at se det nye stykke som Henning Højrup murede til da bygningen ændrede brug til garage        

                                                                                                                                                                    


Billede nummer to af Andelsvaskeriet er taget samme dag, men denne gang fra nordøst. Hvis man ser godt efter kan man erkende døren der blev muret til i 1969.                                                                                                                                                                            
   

Indretningen fremgår af den tegning Ruth Nissen har lavet. Man kom ind i huset fra Bindeballevej. I gangen var der en automat til at putte penge i så man kunne få gas til opvarmningen af vandet. For enden af gangen var der et toilet. Til venstre var der et rum med skyllekar, en centrifuge og vaskemaskinen. Til højre var der et tørrerum med snore til at hænge tøjet op på. Tøjet kunne tørres ved hjælp af varm luft. Det havde Ruth Nissen ikke særlig held med. Da hun ville tørre sit tøj, endte det med, at det blev snavset til. Da hun havde vasket tøjet én gang til, forsøgte hun sig igen, men med samme resultat. Efter den tid blev tøjet tørret hjemme. Hun kunne ellers have tørret tøjet udenfor, idet der udenfor var rejst seks pæle i beton, som man kunne forsyne med tørresnor.
I det sidste rum var der en varmerulle og et bord til at lægge tøjet sammen på.

Mod slutningen af Selvbetjeningsvaskeriets levetid blev der installeret to moderne vaskemaskiner som blev drevet af elektricitet.
Vedligeholdelsen af anlægget blev udført af smedemester Christian Sørensen, der havde smedje på Ahornvej nr. fem.

    Tegning over de tekniske installationer.

Fælles indsats
Andelstanken havde solidt fodfæste i Randbøl Sogn. af Andelsmejeriet Dalekilde i 1890, var første gang andelstanken for alvor fik fat i Randbøl Sogn. Herefter fulgte frysehuset i Bindeballe og andelsvaskeriet i Randbøldal for blot at nævne et par af sognets andelsforetagender. På landsplan fik andelstanken først fat på følgende steder:

1866    Første brugsforening i Danmark i Thisted
1882    Første andelsmejeri i verden i Hjedding
1887    Horsens Andelsslagteri blev det første slagteri
1895    Dansk Andels Ægeksport blev oprettet
1898    Dansk Landbrugs Grovvareselskab
1899    Andelsudvalget oprettes (i dag De Danske Andelsselskaber).

Mundtlige kilder:
Pensioneret landpostbud, Vagn Bjerring, Randbøldal.
Pensioneret sygeplejerske, Ruth Nissen, Bredsten.
Inger Raun, Gadbjerg, Gadbjerg
Værkfører Poul Erik Nielsen, Randbøldal

Skriftlig kilde:
Skøde vedrørende overtagelse af Randbøldal Selvbetjeningsvaskeri.
Firmaet I. Abilds til bud vedr. selvbetjeningsvaskeriet.
Tegning over de tekniske installationer.

Bygningsbeskrivelse af, hvordan og i hvilken kvalitet andelsvaskeriet skulle opføres:
I. Abild Ingeniør og Salgskontor
Beskrivelse og Betingelser vedr. Murerarbejdet ved Opførelse af en Bygning til Selvbetjenings~Vaskeri.
Entreprisen omfatter Jord-, Kloak-, Beton-, Murer- samt Tørnrer-, Snedker- og malerarbejdet incl. Levering af alle dertil hørende Materialer ved opførelse af et Fællesvaskeri i Henhold til Tegning Nr. 404, nedenanførte Beskrivelse samt Akademisk Arkitektforenings Generalbeskrivelse G. B. 2 saavel som de for Stedet gældende Forskrifter.
Arbejdet paabegyndes straks og skal overalt fremmes med størst mulig Hurtighed.
Garantiperioden for veludført Arbejde er 1 Aar, og Entreprenøren stiller herfor en Bankgaranti paa 5 % af Entreprisesummen.
Stilladser, Skure og Retirader stilles til Raadighed af Murermesteren, Vandforsyningen kan tages af det eksisterende Anlæg, men Mureren sørger selv for evtl. interimistiske Ledninger. 

Jordarbejdet.

Der udgraves for Fundament, Trapper o. 1., og der planeres omkring Bygningen, den overskydende Jord bortkøres.
Betonstøbning udføres til alle Fundamenter, Trapper samt gulve i 1.4.8.
Isolering udføres i Sokkelhøjde med Tagpap.
Murværket henmures med 1. Sorts røde Teglsten i Formur og almindelige Bagmur resp. flammede i. Stens Skillerum.
Taget dækkes med 1. Sorts rød Cementtagsten, disse bindes og understryges paa forsvarlig Maade.
Saalbænke udføres af mørkebrune Gulvfliser, der udføres et brunt Baand om to af Vinduerne samt om Yderdøren, der faar 2 cm Fremspring.
Fugning udføres som Skrabefuge i Bastardmørtel, og der kommes Okker i efter nærmere Anvisning.
Sokkel og Trapper pudses med CementmørteL
Cementpuds aftrukket med Staalbrædt udføres paa Vægge i Vaskerummet til Højde af mindst 1 m over Gulv.
Grovpuds i Bastardmørtel Nr. 4 udføres i alle Rum samt paa Lofterne. Lofterne berøres forinden. Grovpudsen finpudses. Alle Vægge og Lofter hvidtes 2 Gange.
Gulve udføres i alle Rum i Underlag 1.4.8 med 2 cm 1 . 2½ Slidlag med Farveglitpuds, i Vaskerum og W.C. udføres der 5 cm Hulkeler langs Væg- og skyl1ekar.
Skyllekar henmures og glitpudses med Farve med afrundede Kanter og forsynes med Messingpropper med Kæde, ligesom der udføres Fodkant forneden.
Diverse. 1 Stk. 20 x 13 cm Eternitaftræksrør fra Loftet i Vaskestue føres op og forbindes med Zinkaftræksskorstenen. I Tørrestuen leveres og anbringes 20 Stk. galv. Kroge for Tøjsnor Der leveres og anbringes 6 Stk. Tøjpæle af Cement, der faststøbes i Cement efter nærmere Anvisning til udendørs Tørring.
Kloakanlægget incl. Jordarbejder udføres i Betonmufferør samlet med Cementmørtel udenfor Bygningen og i glasserede Lerrør under Bygningen, i Vaskerum udføres Gulvafløb (O. A. Petersen Nr. l025) ved W.C. Skaalen og Gulvafløbet i Vaskestuen anbringes Vandlaase i frostfri Dybde; der leveres og laves 1 Stk. Septictank og 1 Stk. Sivebrønd begge 80 cm i Diameter, saafremt disse Maal ikke kolliderer med de paa Stedet gældende Regu1ativer for Spildevand.
I øvrigt  leveres og udføres alt til et veludført Murerarbejde henhørende incl, al Efterpuds ogsaa efter andre Haandværkere, saavel som der udhugges for og tilstøbes 1 Stk. Tørrecentrifuge. Til den cementstøbte Trappe foran Indgangsdøren leveres 1 Stk. Fodskraberist,


                                                                                                        Tømrer- og snedkerarbejdet.


Tagkonstruktionen udføres som Gitterspær l½ x 5” og lægtes med 1½ x 21/4 ” Lægter til Cementtagsten; Gang, Tørrestue, W.C. og Strygestue forskalles med 1 x 4” Forskalling i forløbende Stød. Gavlenderne med 1 x 6” Vindskeder, ligesom alt udvendigt Træværk og Træværk imod Mur stryges i ufortyndet brun Cuprinol.
Endvidere skal leveres og opsættes:
1 Stk. Yderdør 200 x 96 cm udført som Stafdør med 3 mm Traadglas som vist paa Tegningen, Døren forsynes med dirkfri Laas.
2 Stk. indvendige Døre 192 x 80 cm udføres som Fyldingsdør med Fylding af 6 mm Krydsfiner. Døren til Vaskestuen 192 x 80 cm og til Tørrestuen 192 x 80 cm forsynes med dirkfri Laas (forskellige), Dør til Vaskestue med 2 Stk. 4’ Siderammer, hvorpaa Døren beslaas (af Hensyn til Vaskemaskinens Dimensioner). I W.C. Døren erstattes den øverste Fylding med Matglas..
4 Stk. Vinduer 120 x 108 cm som vist paa Tegningen. De øverste Ruder skal være til at lukke op med Hængsler foroven. I Facade A skal Vinduerne forsynes med 3 mm Raaglas.
2 Stk. 1-rammede vinduer 60 x 40 cm for Tørrestuen med Hængsler foroven og alm. Glas.
I Stk. 1-rammet Vindue 60 x 40 cm for W.C. med Hængsler foroven ligeledes med alm. Glas.
1 Stk. Dør 160 x 160 cm for Flaskegasrum.
Alle Hængsler til Vinduer og Døre skal være galv. saavel som ogsaa Dørgrebene.
Alle indvendige Skillerum er 1/4 Stensmur.
1 Stk. fast Bord for Vaskestue 130 x 50 cm af 1” Brædder med Konsol.
1    Stk. fast Bord for Tørrestue 80 cm bred af 1” Brædder med Konsol.
1 Stk. Inspektionsluge 45 x 70 cm for Tagrum.
1 Stk. Vaskebænk 110 x 40 cm solid og med Hjul.
Alle Døre med 3/4 x 5” Beklædninger og Vinduesbundstykkerne af 1 1/4” Brædder. Alle Døre og Vinduer grundes 1 Gang, Bordene og Vaskebænken olieres.
I Gangen leveres og anbringes 1 Stk. Knagerække rustfri Kroge. Ca. 80 cm lang.
I Vaskerum beklædes Loftet med. 5 mm Eternit Plader i Felter, Sam1ingerne beklædes med Lister, 1½ x 5 cm, der stryges 2 Gange med brun Cuprinol forinden Opsætning.
Alt Træværk udføres som første Klasses Haandværksarbejde med gode Materialer.


                                                                                      Malerarbejdet.


Yderdøren og Vinduerne males med hvid Oliefarve. Indvendige Døre males med graa Oliefarve, Vandrør, Gasrør, Tagrende og Nedløbsrør males ligeledes 2 Gange, Borde ferniseres.