Skrevet af Frank Laursen (LAU)

 Tilføjelser/rettelser til Stenagergaard (Vandel Efterskole) 1699-1840

 

1699

Jens Bendtsen

 

Skattemandtal 1699.

Fortegnelse på personer, der findes udi Randbøl Sogn til Kopskatten, som efter Kongl. Majestæts allernådigste forordning af dato 23 nov anno 1699 bør at antages:

 

Til Engelsholm, Vandel

                      Jens Bendsen

                      hans hustru, en karl

                      en tjenestepige

 

                      Søren Sørensen

                      hans hustru, som er

ældgammel og skrøbelig,

en dreng

 

                      sign. Alexander Jacobsen

                     

Jens Bentsen giftede sig i Randbøl kirke med Kirsten Jørgensdatter 29/11 1685.

25/5 1886 fik de en datter døbt i kirken, Karen.

12/9 1688 fik de en søn døbt i kirken, Jørgen.

Morten Bendtsen stod fadder i begge tilfælde.

 

Jens Bentsen blev begravet på Randbøl kirkegård 7/3 1719 84 år.

 

Morten Bendtsen døde og blev begravet på Randbøl kirkegård april 1691, 48 år.

 

Som det ses af skattemandtallet var der to brugere på gården, som havde hver sin halvgård. Det var meget almindeligt i landsbyerne dengang, ligesom at fæstet på gårdene gik i arv fra far til søn.

Nu havde det ikke den store betydning i dette tilfælde, al den stund, at de to nævnte bønder i praksis rådede over al jorden i landsbyen Vandel, som før nævnt, på mange hundrede tønder land

I Vandel kunne det sidste så heller ikke lade sig gøre, idet de ovennævnte beboere som nævnt indledningsvis, var de eneste familier i byen. Så nye fæstebønder må være kommet til udefra, men hvorfra er vanskeligt at finde frem til. Det kan være, at familierne har boet i byen i længere tid før de er blevet skrevet ind i Engelsholms regnskaber.

De nytilkomne i Vandel fik, i modsætning til før nævnt, hver sin helgård i fæste, hvilket fremgår af det følgende.

 

 

 

 

1721

Nye fæstere

 

I 1721 fik Henrik Brahe skøde på Engelsholm.

I den anledning opgjordes Engelsholm bøndergods og andre værdier på godset. Herunder findes en opgørelse for Randbølle sogn, Wandel bye over gårdene i Vandel, deres skyldsætning til hartkorn og deres fæstebønder:

Peder Gyeder                                           Trey Tønder

Jens Sørensen og Hans Sørensen             Sex Tønder og Tow Skipper

Bendt Sørensen                                        Trey Tønder og Fiire Skipper                 

Peder Jensen                                             Tow Tønder og Sex Skipper

 

Disse gårde er ikke nummereret i skødet, så hvilke gårde i Vandel der er tale om fremgår ikke. Om nogle af de nye fæstebønder var i familie med forgængerne, eksempelvis på mødrenes eller børnenes side, har det ikke været muligt at finde frem til.

 

Før 1730

Benned Christensen

 

Henrik Brahe til Engelsholm døde i 1727. Hans enke Sophia Bille solgte herefter Engelsholm til Geheimeråd Frederik Danneskiold- Samsøe ved skøde af 1730.

Af skødet fremgår det, at i Vandel by var der nu syv gårde besat. Ingen af de nye brugeres navne, som nævnes heri stemmer overens med navnene fra1721, så der er nye fæstebønder kommet til i mellemtiden.

Til gengæld er gårdene i Vandel nummererede i jordebøgerne i de næstfølgende mange år, så man kan nu identificere Stenagergaard som gården hvor Benned Christensen nævnes som bruger.

 

Benned Christensen var født 19/8 1701 som søn af Christen Ibsen og Appelone Bennedsdatter.

Christen Ibsen havde en af de andre Vandelgårde i fæste.

 

Benned Christensen blev trolovet med Maren Johansdatter i Randbøl kirke 22/10 1722 og viet 6/12 1722.

Måske har ægteparret overtaget fæstet på gården i forbindelse med giftemålet.

 

Af Engelsholms førnævnte skøde og jordebog fra 1730 fremgår det, at Benned Christensen har gården i fæste og skal yde landgilde på 3 tønder, 6 skæpper, 3 fjerdingkar, 1 3/8 pot rug. 3 mark penge, en fornød (en stud), et svin, 20 læs tørv og 8 rigsdaler arbejdspenge.

Gården står til hartkorn 3 td., 1 fjk., 2 ½ alb.

 

Ægteparret fik i 1731 sønnen Mathias Bennedsen, som senere skulle overtage gården. Herudover fik ægteparret yderligere 3 børn.

Hustruen Maren Johansdatter døde i barselsseng og blev begravet på Randbøl kirkegård 21/10 1738 42 år.

Benned Christensen giftede sig igen 1/4 1739 i Ringgive kirke med Maren Nielsdatter  født 1715 i Ringgive.

Ud af deres 9 børn skal nævnes sønnen Christen Bennedsen født 20/12 1751. Død 21/9 1819 67 år.

Han giftede sig med Else Pedersdatter, født 1759 i Ulkind. Død 1839.

Sammen overtog de nabogården lige på den anden side af vejen mod nord matr. Nr. 3a, som de første selvejere af denne gård.

 

”Gamle” Benned Christensen døde og begravedes på Randbøl kirkegård 8/2 1795 93 år 5 ½ måned gammel.

 

1753

Mathias Bennedsen

 

Mathias Bennedsen var født i 1731og blev konfirmeret i Randbøl kirke i 1752, 19 år gammel.

Han trolovede sig 9/2 1753 med Mette Hansdatter af Vandel og de blev viet i Randbøl kirke 11/6 1753.

2/7 1765 måtte de begrave en søn ved navn Benned født 1762, 2 ½ år gammel.

Herudover fik de børnene Hans Christian født 1755 og Margrethe født 1758.

Margrethe blev i 1780 gift med Peder Mogensen på Rostrupgaard ved Gadbjerg, som dennes tredje kone. Deres første søn Mogens Pedersen blev som 4-årig sendt til Vandel og opdraget hos bedsteforældrene, formentligt med tanke på , at han skulle overtage Stenagergaard. Margrethe har måske ikke ment, at hendes broder Hans Christian var kvik nok til at drive gården videre. Hans Christian overtog dog alligevel gården i 1789.

Mathias Bennedsen og Mette Hansdatter må have været de sidste fæstebønder på Stenagergaard. De har sandsynligvis købt fæstegården fri af Engelsholm, eftersom godsejer og Captain Niels von Jermiin frasolgte det meste af sit bøndergods i tiåret fra 1786 til 1796.

Dette var en følge af landboreformerne og stavnsbåndets ophævelse i 1788.

I Engelsholms godsarkiv på Landsarkivet i Viborg findes en opgørelse ”Dok. vedr. salg af gods 1762-1807”. Men såvel Randbøl by som Vandel by findes ikke i denne opgørelse.

 

De første folketællinger som findes i Danmark er fra 1787. Beboerne på Stenagergaard i Vandel opregnes heri således:

Mathias Bennedsen, husbond, 56 år, gift 1. gang, selvejerbonde og gaardbeboer

Mette Hansdatter, madmoder, 70 år, gift 2. gang, hans kone

Mogens Pedersen, en dattersøn af Mathias Benn., 4 år

Karen Sørensdatter, plejebarn, 5 år

Maren Sørensdatter, tjenestepige, 12 år

 

Mathias Bennedsen døde og blev begravet på Randbøl kirkegård 25/10 1789, 58 år.

Mette Hansdatter blev begravet samme sted 28/11 1793, 75 år.

 

1789

Hans Christian Mathiasen.

 

Hans Christian Mathiasen blev født i Vandel 11/8 1755 og var søn af Mathias Bennedsen og hustru Mette Hansdatter.

Han overtog formentligt Stenagergaard efter sin faders død i 1789.

 

Folketælling fra 1801 for Stenagergaard:

Hans Christian Mathiasen, husbond, 47 år, ugift, bonde og gaardbeboer

Mogens Pedersen, tjenestefolk, 16 år

Ane Franzdatter, tjenestefolk, 14 år.

 

I 1803 fik Hans Christian Mathiasen en datter sammen med Magdalene Olesdatter fra Grene, som fik navnet Mette Hansdatter, men han blev ikke gift med Magdalene.

I 1812 blev han gift med Maren Jensdatter fra Gadbjerg.

 Da førnævnte Mogens Pedersen overtog gården omkring 1812, eller måske senere, flyttede Hans Christian Mathiasen og Marens Jensdatter til Mørup hos datteren Mette Hansdatter og dennes mand på deres gård, hvor de boede i mange år.

Maren Jensdatter døde som 73-årig i 1837 og Hans Christian som 85-årig i 1840 og de blev begge begravet på Nørup kirkegård.

  

Tilføjes Kilder og henvisninger:

Hans J