Udskriv

Lynghøjgaard er en af de nordøstligst placerede ejendomme i Randbøl sogn ved en gren af det gamle hærvejssystem tæt op ad en markant broncealderhøj og i tilknytning til de kendte Firehøje nord for Randbøl Kirke.

Gården blev før1890 udstykket fra Randbøl Vestergaard, matr. nr. 2a Randbøl, som ligger lige nord for Randbøl Kirke. Den nye gård blev tildelt matr. nr. 2c af Randbøl. Udstykningen blev dog først noteret i tingbogen pr. 8/3 1899. Hvornår den fik navnet Lynghøjgaard vides ikke.

Gården havde ved udstykningen et betydeligt jordtilliggende, idet såvel matr. nr. 2c, som 2r, som vist på nedenstående matrikelkort, hørte til gården. I tingbogen blev jorden skyldsat til hartkorn med 1 tønde, 5 skæpper, 2 fjerdingkar og 1 album.


Matrikelkort over parcellerne omkring Randbøl Vestergaard, som er angivet med rødt. Men på det forkerte sted. Lynghøjgaards jord ses øverst med matr. nr. 2c og 2r. Kort og Matrikelsfile:///E:/Lyngh%F8jgaard/tyrelsen.


Udstykningen og den deraf følgende opførelse af gårdens bygninger, skete sandsynligvis for at tilgodese sønnen fra Randbøl Vestergaard, Peder Madsen Pedersen, født 7/1 1872, med en ejendom.

Lynghøjgaards bygninger blev første gang forsikret i 4. kvartal 1886 i Peder Madsen Pedersens navn. Forsikringssummen lød på 2160 rigsdaler med en halvårlig ydelse på 3,25 rigsdaler. Forsikringen dækkede stuehus, stald og vognport.

Randbøl Vestergaard hvorfra Lynghøjgaard udstykkedes, ejedes dengang af Hans Jørgen Pedersen og hustru Mette Katrine Pedersen.
Imidlertid døde Hans Jørgen Pedersen 22/11 1891 kun 45 år gammel. Hans enke Mette Katrine Pedersen drev herefter Vestergaard videre indtil 1894, hvor sønnen Peder Madsen Pedersen blev noteret for begge ejendomme.


1894
Peder Madsen Pedersen
Peder Madsen Pedersen blev tilskødet Lynghøjgaard af sin mor Mette Katrine Pedersen 19/2 1894.

Peder Madsen Pedersen flyttede ud på Lynghøjgaard, medens hans mor fortsat blev boende på Vestergaard. På Vestergaard boede tillige hendes anden søn, Offer Pedersen født 30/8 1877, som overtog Vestergaard i år 1900.

Peder Madsen Pedersen giftede sig (hvornår vides ikke) med Mette Nielsen født 16/6 1874 i Hofmannsfeldt, datter af husmand Christen Nielsen og hustru Mette Nielsen, Hofmannsfeldt.

Ved folketællingen 1901 (opslag 239) opregnes familien således:
Randbøl, matr. nr. 2c
Peder Madsen Pedersen født 7/1 1872 i Randbøl, landbrug, gaardejer
Mette Pedersen født Nielsen 16/6 1874 i Randbøl, husmoder
Hansine Katrine Pedersen født 5/9 1897 i Randbøl, barn
Mette Kirstine Hansen født 5/4 1885 i Bække Sogn, tjenestegørende, landbrug.

Fra denne tid fortæller Kristian Iversen, Vandel, en morsom historie, som han har fået fortalt af sin far Johannes Iversen.

Peder Madsen Pedersen og hustruen Mette havde en aften besøg af sin broder Offer og hans kone Else på Lynghøjgaard, hvor de skulle overnatte.
Det samme gjaldt en såkaldt ”flyw-skrædder”, som var på besøg for at tage mål til tøj hos familien.

En ”flyw-skrædder” gik således fra familie til familie i sognet og syede for folk. Denne ”flyw-skrædder” boede i nærheden af Dusenborg på den vej, der i dag hedder Rygbjergvej. Han havde ord for at være lidt nervøs og en anelse bange af sig, specielt når det var mørkt.

Dengang var der ingen elektrisk lys nogen steder, så der var mørkt på landet, hvor man klarede sig med bl.a. flagermuslygter ude og petroleumslamper inde.

Omtalte Offer fik den idé, at de ville bære en gedebuk op på loftsværelset, som æ flyw-skrædder havde fået til rådighed. Men først når de var sikre på, at skrædderen var faldet i søvn. Som sagt så gjort.

Skrædderen vågnede ved at nogen åndede ham i ansigtet. Han følte for sig og fik fat i gedebukkens skæg og med den anden hånd i dens horn. Med rædsel for han ud af sengen, ud ad døren så hurtigt, at hans skjorte hang fast i døren og blev hængende. Derefter løb han nedenunder og hoppede op i sengen til Offer og Else, hvor han skrækslagen fortalte hvem han troede at han havde haft besøg af.


I 1903 blev ejendommen overdraget til Peder Madsen Pedersens syv år yngre broder Kristian Elias Pedersen. Årsagen hertil kendes ikke, ej heller hvor familien flyttede hen.


1903
Kristian Elias Pedersen
Kristian Elias Pedersen fik skøde på ejendommen 19/8 1903.

Kristian Elias Pedersen havde 14/4 1899 giftet sig i Randbøl Kirke med Maren Nielsen født 28/11 1876 som datter af husmand Kristen Nielsen og hustru Jensine Johnsen, Hofmannsfeldt.

Ved folketællingen 1906 (opslag 11) så familien på Lynghøjgaard således ud:
Elias Pedersen født 14/10 1878 husfader, gaardejer
Maren Pedersen født 28/11 1876, husmoder
Meta Katrine Pedersen født 10/4 1900, barn
Hans Jørgen Pedersen født 27/6 1902, barn.

I 1910 solgtes Lynghøjgaard til Magnus Kjerstein Nielsen ved skøde af 16/4 1910.


1910
Magnus Kjerstein Nielsen
Magnus Kjerstein Nielsen med familie kom fra ejendommen Hvidekilde, som lå i den allervestligste del af den nu nedlagte Flyvestation Vandel, men er for længst revet ned.

Det var Magnus K. Nielsens barndomshjem, som han havde overtaget efter sine forældre i 1893.

Magnus K. Nielsen var født 19/3 1866 og blev døbt i Gesten Kirke 27/4 1966. Hans forældre var Anders Nielsen født 1828 i Lindeballe Sogn og Maren Jensen Lange født 1831 i Starup Sogn Vejle Amt.

Bemærk navnet Maren Jensen Lange.
Hun tilhørte den jyske bondeadelsslægt Lange, hvis aner går langt tilbage i tiden, måske endog til år 980!! Familierelationerne har været genstand for omfattende slægtsforskning. De tilhørende arkivalier findes på Rigsarkivet.
Magnus K. Nielsen og hans efterkommere tilhører således denne gamle slægt.

Magnus Nielsen var rejst til Chicago USA i slutningen af 1880érne. Herfra sendte han bud efter sin forlovede Inger Jensen, hvorefter de giftede sig i 1892 derovre.

Inger Jensen var født 24/7 1868 i Lille Almstok som datter af gårdejer Jens Jensen og hustru Maren Christensen.

 

Inger og Magnus Nielsens brudebillede fra USA.
Foto udlånt af Anna og Kristian Iversen.


De fik en datter den 28. okt. 1892, men hun døde den 17. marts 1893 og blev begravet i USA.
De rejste derefter hjem til Danmark og købte Hvidekilde i 1893.

Den 25/10 1993 fik de datteren Martha Marie Kirstine Nielsen.

Deres søn Jens Andreas Nielsen blev født på ejendommen den 28. november 1895. Han havde sin barndom der og gik til konfirmationsforberedelse i Nørup fra Hvidekilde.

Deres datter Kirstine Nielsen blev ligeledes født på Hvidekilde 6/11 1899.


Folketællingen af 1911 (opslag 105) opregner familien på Lynghøjgaard således:
Randbøl By - Matr. nr. 2c
Magnus Kjerstejn Nielsen født 19/3 1866 i Jylland, Husfader
Inger Nielsen født 24/7 1868 i Vorbasse Sogn, Ribe Amt, Husmoder
Martha Marie Kirstine Nielsen født 25/10 1893 i Randbøl, barn
Jens Andreas Nielsen født 28/11 1895 i Randbøl, barn
Kirstine Nielsen født 6/11 1899 i Randbøl, barn.

 

Inger og Magnus K. Nielsen og deres tre børn.
Siddende Magnus, bag ham stående Martha Marie Kirstine.
Stående i midten Inger Nielsen. Siddende til højre Kirstine og
Stående bag hende Jens Andreas.
Foto udlånt af Anna og Kristian Iversen.


I 1927 udstykkede Magnus K. Nielsen den østligste del af Lynghøjsgaards jord, som blev tildelt matr. nr. 2r af Randbøl. Her byggede han ejendommen ”Firehøje” til sin datter Kirstine Nielsen.

Matr. nr. 2r blev noteret for hartkorn 0 tønder, 4 skæpper, 0 fjerdingkar og 2 ¾ album.
Samme år flyttede Inger og Magnus K. Nielsen ned på Firehøje og boede der sammen med datteren.

Lynghøjgaard blev overtaget af deres søn Jens Andreas Nielsen.

 

Magnus og Inger Nielsen. Det ser ud til, at der er ejendommen Firehøje, som ses i baggrunden.
Foto udlånt af Anna og Kristian Iversen.1927
Jens Andreas Nielsen 
Da Jens Andreas Nielsen fik skøde på Lynghøjgaard, tinglyst 30/11 1927, blev dens jordtilliggende sat til hartkorn 1 tønde, 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 0 album, hvilket var det der var tilbage efter udstykningen af matr. nr. 2r.

Jens Andreas Nielsen blev gift med Ane Marie Kristine Madsen født 23. september 1905, datter af smed Johan Peder Madsen og hustru Madsine Caroline Madsen, Daldover.

De giftede sig i Randbøl Kirke 25/9 1930.

 

Smed Johan Peder Madsen og hustru Madsine Caroline Madsen.


Folketællingen af 1930 (opslag 11) nævner familien således:
Randbøl Matr. nr. 2c
Nielsen, Jens født 28/11 1895 i Randbøl, Husfader
Nielsen, Marie født 23/9 1905 i Randbøl, Husmoder


 

Marie og Jens Nielsen
Foto udlånt af Anna og Kristian Iversen.


Marie og Jens Nielsen blev forældre til tre børn, alle piger.
Inger født 12/7 1931. Gift med Karl Pedersen og boede i Hedensted. Begge er døde, Inger 24/2 2011.
Anna født 2/11 1935. Gift med Kristian Iversen, Randbøl. Anna døde 20/7 2011.
Ellen født 16/1 1939. Gift med Finn Kramma og bor i Lundeborg.
Birgit født 26/7 1943. Gift med Svend Larsen og boede i Åbenrå. Birgit døde i 1993.

Jens Nielsen tog arbejde bl.a. i mosen, på mejeriet og hjalp på forskellige landbrug i omegnen for at supplere indkomsten fra landbruget.

Landbruget blev drevet som et alsidigt familiebrug på den tid med nogle få køer, svin og høns med markens produkter og avl tilpasset herefter. Et par små heste var trækkraft i marken.

På et tidspunkt før eller under 2. verdenskrig solgte Jens Nielsen den vestlige del af ejendommens jord, ca. 24 tdr. land, til hestehandler Peder Ebbesen, Vandel for 400 kr. pr. tønde land.

I 1948 solgte Jens Nielsen Lynghøjgaard og han og Marie flyttede ind i den gamle skole i Randbøl.


1948
Lars Hansen
Lars Hansen var født 10/7 1892 på Spjarup mark, Egtved sogn som søn af husmand Poul Hansen og hustru Maren Larsen, Spjarup mark.

Han giftede sig i Randbøl kirke 26/10 1918 med Ane Marie Maj født 24/2 1895 i Frederikshaab som datter af husmand Kristen Pedersen Maj og hustru Ane Johanne Karoline Vise, Frederikshaab.

Lars Hansens forældre Poul Hansen og Maren Larsen.
Foto udlånt af Birgit og Karl Børge Mathiasen, Vandel.

Ane Marie Majs forældre Kristen Pedersen Maj og Ane Johanne Karoline Vise.
Foto udlånt af Birgit og Karl Børge Mathiasen, Vandel.


Lars Hansen tilskødedes Lynghøjgaard 19/3 1948. Købesummen var på 28.750 kr. med ejendomsskyld 15.000 kr. Hartkorn 0 tønder, 4 skæpper, 1 fjerdingkar og 2 ¾ album. Der medfulgte 5 køer og 3 ungkreaturer.

Lars Hansen kom fra en lille ejendom i Vester Lihme. Den er revet ned, men lå hvor der nu er skov nord for Vejle Å, ikke langt nordøst for Haakon Jøkers fiskeri.

Der fortælles, at Maskinfabrikken DAL-BO’s grundlægger Henry Pedersen påtog sig at rive ejendommens bygninger ned mod at få tagpladerne herfra. Kaj Pedersen, DAL-BO mener, at dette må være sket omkring 1950.

Jorden blev købt af skovejer Grøn for tilplantning.

Lars Hansen ville ellers have købt Damgaard (på Rygbjergvej), men kunne ikke få klar besked herom fra Jordlovsudvalget ved ejendommens frigivelse efter krigen i 1948.

I 1955 overdrog Lars Hansen Lynghøjgaard til sin søn Johannes Hansen.


 

 Lynghøjgaard set fra øst. Årstal ukendt, men før 1950.
 Foto udlånt af Anna og Kristian Iversen, Vandel.
1955
Johannes Hansen
Johannes Vise Hansen var født 22/7 1919 i Daldover. Forældrene nævnes ovenfor.

Han giftede sig 14/7 1942 i Gadbjerg kirke (noteret i Nørup sogns kirkebog, opslag 190) med attest fra sognefogeden i St. Lihme af 25/7 1942 med Margit Kirstine Hansen af Limskov, Nørup sogn. Født i Ålestrup, Østerbølle sogn, Viborg amt 15/2 1920. Datter af stationsarbejder Klaus Nedergaard Hansen og hustru Ane Hansen, Silkeborg.

De fik tre børn. Birgit Nedergaard Hansen, Anne Lise og Tove.

 

Margit og Johannes Hansens brudebillede
Foto udlånt af Birgit og Karl Børge Mathiasen, Vandel.
 

Margit og Johannes Hansen.
Foto udlånt af Birgit og Karl Børge Mathiasen, Vandel. 

Margit og Johannes Hansen med Birgit på skødet omkring 1945.
Foto udlånt af Birgit og Karl Børge Mathiasen, Vandel. 

Børnene. Fra venstre Birgit, Tove og Anne Lise.
Foto udlånt af Birgit og Karl Børge Mathiasen, Vandel.ohannes Hansen blev tilskødet ejendommen af sin far Lars Hansen 14/1 1955, men havde allerede overtaget ejendommen fra 1/11 1954. Købesummen var 41.500 kr. og ejendomsskyld 19.000 kr.

Kopi af skødet, udlånt af Birgit og Karl Børge Mathiasen, Vandel, ses nedenfor.Johannes (kaldet ”Store Johannes”) og Margit drev et alsidigt landbrug med 4-5 køer, svin og høns og dyrkede afgrøder tilpasset hertil.
Johannes ”kørte lidt ud” med sin mejetærsker, en Köla og en roeoptager, samt andet småt.

I den sidste tid var jorden lejet ud.

Det var på den tid, at kvinderne begyndte at komme på arbejdsmarkedet.  Således også her, idet Margit tog arbejde på Lego først i 1960’erne.

 

Margit og Johannes Hansens ældste datter Birgit og Karl Børge Mathiasen på deres bryllupsdag 18/3 1961
sammen med Birgits bedsteforældre Ane Marie og Lars Hansen.


Tak til Birgit og Karl Børge Mathiasen,Vandel for oplysninger om familien og udlån af fotos.

I 1978 solgte Margit og Johannes Lynghøjgaard og flyttede til Vandel.

Johannes døde 29/6 1979.
Margit døde 2/5 2004.
Ægteparret ligger begravet på Randbøl kirkegård.

 

Luftfoto af Lynghøjgaard set fra sydøst. Årstal ukendt, men omkring 1960.
Foto udlånt af Anna og Kristian Iversen.1978
Gunner Hansen, født 6. marts 1951 i Vandel, søn af skræddermester Anton og Metha Hansen, Vandel, købte gården i årsskiftet 1978-79.

Se kopi af skødet nedenfor.

     

Han flyttede ind sammen med Bente Petersen, født 21. maj 1956 i Fredericia, datter af gårdejer Jacob og hustru Christine (Didde) Petersen, Jerlev Vestergård.

De blev gift i Randbøl kirke d. 8. august 1981.
D. 20. marts 1984 blev datteren Maja Krowicki (Christine Petersens fødenavn) Hansen født.


Tiden, hvor man kunne leve af et lille landbrug, var for evigt forbi.

Gunner er selvstændig automekaniker på Vandel Autoværksted, Grindstedvej 7, Vandel og Bente arbejder som sygeplejerske på forskellige sygehusene i region syd.

Jorden er til dels lejet ud til lokale landmænd, noget udlagt i græs til parrets heste.

I sommeren 1986 væltes den gamle kampestens lade med vest og der bygges en ny.
Murerarbejdet foretages af Holger Jonasen, St. Lihme og tømrerarbejdet af Svend Åge Hansen, Vandel.
 
I 1989 blev stuehuset renoveret omfattende indendøre.

I 1998 blev der  lavet en vinkeltilbygning i den vestlige ende af stuehuset, så det bygges sammen med den nye lade.

 

Bente, Gunner og Maja 1984.
Foto ved Bente og Gunner Hansen. 

Luftfoto af Lynghøjgaard fra lørdag 29/8 1998 under tilbygningen mellem stuehuset og laden.
Foto ved Bente og Gunner Hansen.Kilder og henvisninger.
Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museumsforening
Randbøl Sogn gennem tiderne, 1983
Birgit og Karl Børge Mathiasen, Vandel
Bente og Gunner Hansen, Randbøl
Svend Aage Jensen, Vandel
Kristian Iversen, Vandel
Kirkebøger og folketællinger
Kort- og matrikelstyrelsen