Posted by Frank Laursen

Hvidekilde (nedrevet)
matr.nr. 3 f (og 2q) Hofmannsfedt

Matrikel nr. 3f af Hofmannsfeldt, kaldet Hvidekilde, er udstykket fra den 3. hovedgård og vestligst beliggende i Hofmannsfeldt, ved navn Rygbjerggaard med oprindeligt matrikelnummer 3 af Hofmannsfeldt. De tre hovedgårde i Hofmannsfeldt blev udflyttet fra Frederikshåb i 1852 ved kongelig bevilling.
Hvidekilde er måske udstykket medens Laust Jensen ejede Rygbjerggaard i tiden 1868-1888.                                                        

           Den sydlige af ejendommene på kortet er Hvidekilde.

1870-80
Anders Nielsen

Anders Nielsen var født i Gjødsbøl, Lindeballe Sogn i 11/4 1827 som ”uægte” barn af Niels Jørgensen af Ravning og Karen Pedersdatter af Gjødsbøl
Han var gift med Marens Jensdatter Lange, som var født 11/12 1831 i Starup Sogn, Vejle Amt, datter af Birthe Johanne Thulesdatter af Starup og ungkarl Jens Christian Lange, Smidstrup.
De tilflyttede Randbøl Sogn i 1852.
Ægteparret findes imidlertid ikke i folketællingerne under Hofmannsfeldt ejerlav før 1880 og må derfor have overtaget Hvidekilde i ti-året før 1880.

De findes derimod under Bindeballe (Randbøl Sogn) ved folketællingen fra 1870 (opslag 23) således:
Et hus
Anders Nielsen 42 år, født i Lindeballe Sogn, husfader. Jordarbejder.
Maren Langesen 38 år, født i Starup Sogn, Vejle Amt, husmoder
Jensine Kirstine Nielsen 11 år, født i Andst Sogn, barn
Niels Bindesbøl Nielsen 9 år, født i Lindknud Sogn, barn
Karen Nielsen 6 år, født i Andst Sogn, barn
Magnus Kjerstein Nielsen 3 år, født i Gjesten Sogn, barn

Folketællingen fra 1880, opslag 43, ser således ud:
Hofmannsfeldt, et hus
Anders Nielsen 52 år, født i Lindeballe Sogn, husfader, jordbruger. Bor i øjeblikket i Tyskland.
Maren Jensen Lange 49 år, født i Starup Sogn, Vejle Amt, hans hustru
Karen Nielsen 16 år, født i Gjesten Sogn, deres barn (født 12/3 1863)
Magnus Kjerstein Nielsen 13 år, født i Gjesten Sogn, deres barn.

Familien bor tilsyneladende nu på Hvidekilde, men om Anders Nielsen har fået denne udstykket og opført er ikke undersøgt. Det er dog sandsynligt, at ejendommen, som tidligere nævnt, blev udstykket i denne tidsperiode.

Ved folketællingen i 1890 bor ægteparret alene på ejendommen og nævnes således:
Anders Nielsen 62 år, født i Lindeballe Sogn, husmand
Maren Jensen Lange 59 år, født i Starup Sogn, Vejle Amt

Anders Nielsen døde 17/4 1906 79 år og blev begravet på Randbøl Kirkegård.
Maren Jensdatter Lange døde 2/3 1907 75 år og blev begravet på Randbøl Kirkegård.


Hvidekilde måske omkring 1910.                                                   Foto stillet til rådighed af Anna og Kristian Iversen.

1893-94
Magnus Kjerstein Nielsen

Magnus Kjerstein Nielsen overtog Hvidekilde efter sine forældre i 1893-94. Han var født 19/3 1866 og blev døbt i Gesten Kirke 27/4 1866.
Magnus Nielsen var rejst til Chicago USA i slutningen af 1880érne. Herfra sendte han bud efter sin forlovede Inger Jensen, hvorefter de giftede sig i 1892 derovre.
Inger Jensen var født 24/7 1868 i Lille Almstok som datter af gårdejer Jens Jensen og hustru Maren Christensen.
De fik en datter den 28. okt. 1892, men hun døde den 17. marts 1893 og blev begravet i USA.
De rejste derefter hjem til Danmark og købte Hvidekilde i 1893.
Den 25/10 1993 fik de datteren Martha Marie Kirstine Nielsen.
Deres søn Jens Andreas Nielsen er født på ejendommen den 28. november 1895. Han havde sin barndom der og gik til konfirmationsforberedelse i Nørup fra Hvidekilde.
Deres datter Kirstine Nielsen er ligeledes født på ejendommen 6/11 1899.


Magnus K. Nielsen og Inger Jensens vielsesattest fra USA. Den håndskrevne del med navne og datoer er med tiden blevet ulæselig. Nedenfor vises derfor en håndskrevet afskrift af vielsesattesten.Magnus K. Nielsen og hustru Inger Jensens barn Martha Marie Kirstines dåbsattest fra 17. nov. 1892 fra dåben i USA.


Inger og Magnus Nielsens brudebillede fra USA.


Ægteparrets afdøde barn Martha Marie Kirstine i kisten.

Folketælling fra 1901 (opslag 699)
Matrikel nr. 3 af Hofmannsfeldt
Magnus Kjerstein Nielsen født 19/3 1866 i Gjesten Sogn tilflyttet 1893 fra Amerika, husfader, landmand (husmand.
Inger Jensen født 24/7 1868 i Vorbasse Sogn, tilflyttet 1893 fra Amerika, husmoder
Martha Maria Kirstine Nielsen født 25/10 1893 i Randbøl Sogn, barn
Jens Andreas Nielsen født 28/11 1895 i Randbøl Sogn, barn
Kirstine Nielsen født 6/11 1899 i Randbøl Sogn, barn
Maren Lange født 11/12 1831 i Starup Sogn, Vejle Amt, aftægtskone.


Inger og Magnus K. Nielsen og deres tre børn.
Siddende Magnus, bag ham stående Martha Marie Kirstine.
Stående i midten Inger Nielsen. Siddende til højre Kirstine og
Stående bag hende Jens Andreas.

Magnus Nielsen solgte Hvidekilde i 1910 og købte i stedet Lynghøjgaard matrikel nummer 2æ Randbøl af Kristian Elias Pedersen.
I 1927 overtog sønnen Jens Andreas Nielsen Lynghøjgaard.
Jens Andreas Nielsen var gift med Ane Marie Kristine Madsen født 23. september 1905.
De var forældre til Anna Iversen, gift med Kristian Iversen som ejede Nordly i Randbøl.
Historien om Nordly findes på Lokalarkivet i Vandel.

Anna Iversen og hendes forældres aner går langt tilbage, hvilket fremgår af nedenstående oversigt for familien Lange, måske endog til år 980 !! Slægtstavlen stammer fra 1924. Korrespondancen om slægtstavlen er kopieret nedenfor denne.
De originale dokumenter om den udførte slægtsforskning fra 1924 findes på Rigsarkivet.
Magnus og Inger Nielsen fotograferet på ejendommen Firehøje.


Ane Marie Kristine og Jens Andreas Nielsen.                               Begge fotos stillet til rådighed af Anna Iversen.    Lynghøjgaard. Fotos stillet til rådighed af Anna og Kristian Iversen.


I 1927 byggede Magnus Nielsen denne ejendom matrikelnummer 2r af Randbøl, kaldet Firehøje til sin datter Kirstine. Jorden blev udstykket fra Lynghøjgaard.Magnus Nielsen byggede dette hus på Bindeballevej 6 i Randbøldal omkring 1944. Ægteparret Inger og Magnus Nielsen flyttede hertil, da ejendommen Firehøje blev solgt i 1944.
Magnus Nielsen døde 14/6 1953 og hans hustru Inger døde 4/1 1948. De blev begge begravet på Randbøl Kirkegård.

Begge fotos stillet til rådighed af Anna og Kristian Iversen.


Samme hus anno 2011. Huset gennemgik en omfattende renovering i 2003. Det ejes i dag af Trine G. Dahlberg og Michael E. Nissen som købte huset i 2007.                                                                    Foto: N.M. Schaiffel-Nielsen.
                                                                                                         
Hvidekildes matrikel 3f og 3g ses længst til venstre på kortet.

Det vides ikke til hvem Magnus Nielsen solgte Hvidekilde i 1910 og nedenstående ejerliste er ufuldstændig indtil 1941.
Det er heller ikke undersøgt, hvornår ejendommen blev bygget om eller hvad årsagen til ombygningen var, eksempelvis om der har været brand på stedet.
Disse oplysninger findes sikkert på Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. Ejerlisten vil blive tilrettet, når oplysningerne tilgår.

1910
Ukendt ejer

1919
Rasmus Mikkelsen
(Oplysninger savnes)

1921
Hans Kristian Hansen

1924
Sørinus Elias Sørensen?

1925
Hans Kristian Hansen

Folketællingen af 1925 (opslag 48):
Hofmannsfeldt matr. nr. 3 g
Hans Kristian Hansen født 30/7 1868 i Ringgive Sogn, husfader, husmand
Mette Krestine Hansen født 27/3 1874 i Randbøl Sogn, husmoder
Anne Krestine Hansen født 23/1 1919 i Randbøl Sogn, barn
Godtfred Dusinus Jensen født 26/11 1908 i Randbøl Sogn, barn

1934?
Markus Sørensen

Folketælling 1930 opslag 108
Hofmannsfeldt
Markus Sørensen født 1/11 1852 i Gadbjerg, husfader, husmand, gift                                                                                                      1890
Kristine Sørensen født 9/7 1859 i Lindeballe, husmoder, gift 1890

1941
Sørinus Elias Sørensen

Sørinus Elias Sørensen var handelsmand.
Han ejede også matr.nr. 3d af Vandel og ejendommen 3l af Vandel, 3h af Hofmannsfeldt.
Hans søn Christian Sørensen ejede ejendommen matr. nr. 3e, m, og i af Hofmannsfeldt.

1942
Villy J.K. Fyhn

Villy Fyhn var handelsmand.
Han havde jævnfør ”Randbøl-bogen” tidligere ejet ejendommen Vestenholt matr. nr. 4b af Vandel, som ligger lidt vest for Vestengaard.

Hans søn Carl Fyhn var fra 1967 til 1992 brugsuddeler i Frederikshåb Brugsforening.
Da brugsforeningen blev opløst i 1992, videreførte Carl Fyhn butikken som selvstændig købmandsbutik under navnet Fyhns Landhandel indtil 2002, hvor han og hustruen Laila solgte stedet og flyttede til Vandel.

Villy J.K. Fyhn solgte Hvidekilde i 1943 og flyttede familien til Nebel ved Vorbasse.

1943
Magnus Marinus Jensen
(Oplysninger savnes)

1944
Besættelsen
Hvidekilde blev som så mange andre ejendomme beslaglagt af den tyske besættelsesmagt ved årsskiftet 1943-44, fordi der skulle anlægges en tysk militær flyveplads i området.
Ejerne måtte i hast afvikle deres hjem og fraflytte stedet i marts måned 1944.

Magnus Marinus Jensen og familie flyttede til omegnen af Karlskov nord for Billund.


Tysk skitse og foto af Hvidekilde ved beslaglæggelsen i 1944.

Det er uvist hvornår ejendommen blev bygget om til viste udseende.

Efter krigen opgjordes lodsejernes stilling af Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg, som i Registrering af Vejle og Ribe Amter, Beskrivelse af Flyveplads Vandel, beskriver Hvidekilde således:

Areal 52780 kvm.
Ejer Magnus M. Jensen

Vederlagets størrelse 15.420 kr.

Landbrugsejendom (148 kvm) 1 udlænge.
Stedet er lille og meget dårligt. I stuehuset er alle gulve nedslidte, rådne.
50 % af ruderne og mange rammer mangler.
Alt træværk, indv. samt port o.s.v. mangler.

1945
I en periode efter befrielsen var Hvidekildes bygninger udlejet til beboelse blandt andre til
- Magnus Jensen (kaldet Swot Magnus), som senere flyttede til Vandel i et af de sidste huse på den østre side af vejen ned mod hovedvagten til flyvestationen.
- Sigvardt Andersen som ligeledes flyttede til Vandel i et hus på Randbølvej. Hans søn Jens (kaldet Jens Lyn) overtog senere samme hus.

Ejendommen blev lagt ind under det danske flyvevåben ved dettes oprettelse i oktober 1950 og overdraget til Flyvestation Vandel.
Hvidekilde blev formodentligt revet ned omkring 1950. Der er nu plantet skov på tomten.

Kilder og henvisninger.
- Randbøl Sogn gennem tiderne, 1983
- Randbøl Sogns Museumsforening og Lokalarkiv
- Anna og Kristian Iversen, Vandel
- Kort- og Matrikelstyrelsen
- Folketællinger og kirkebøger